Una mica d'història

L’explotació dels boscos ha estat un dels sectors històricament més importants al massís del Montseny. Complementàriament a l’activitat agrícola i ramadera. Desenvolupada bàsicament en l’època d’hivern, perquè l’activitat agrícola és mínima.

A principis del segle passat als boscos del Montseny hi havia una gran activitat, ja que eren la base energètica de les comarques de Barcelona, tant a nivell industrial , gabella (per a les bòbiles de ceràmica), costals (per als forns de pa), feixina (per als forns de calç),... com a nivell particular com a combustible en forma de llenya, carbó i carbonet (per a cuinar i escalfar-se) i la terregada (per als brasers, fabricació de pólvora,..)

També era important l’explotació de la fusta, per a la construcció (bigues, jaceres, travesses de tren,...). La fusta d’alzina del Montseny era molt apreciada a reu del país per a la fabricació de raids i corbes de les rodes dels carros i carruatges. (l’Ofici de carreter a la Conca de Barberà, Museu etnogràfic de Montblanc).

Les fustes anomenades llaurades de roure, faig, alber, pollancre bordil,...s’enviaven a la fabrica de Cartagena per a la construcció naval. El castanyer s’utilitzava en la construcció de botes i cèrcols.

L’avellaner i el vern eren apreciats per les industries i artesans de torneria. Les soques de bruc s’arrencaven per a fer pipes.

El suro abastia la industria tapera de la comarca de la selva. També la industria química instal·lada a St. Celoni, s’abastia dels productes forestals (derivados forestales).

S’aprofitava tot, els boscos estaven sobre explotats i no hi quedaven restes ni subproductes, que poguessin representar un perill d’incendi.

Totes aquestes aquestes activitats extractives, ocupaven la població local i de les rodalies (motor econòmic de la zona). Una de les bases de l’economia de la muntanya que afavoria tant a propietaris com a jornalers (carboners, talladors, traginers, pipaires, feixinaires,...).


Colla de bosquerols quadrejant i taulonant

La titularitat t dels boscos majoritàriament es troba en mans privades. Tot i que des de la dècada dels anys setanta, l’òrgan gestor del Parc Natural del Montseny, ha adquirit varies finques.